Μείωση CO2

Οι σημερινές απαιτήσεις μείωσης της κατανάλωσης πόρων και του περιορισμού της ρύπανσης δημιουργούν την ανάγκη υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε κάθε στάδιο της δραστηριότητας των συνεργατών-πελατών μας.
Ο προσδιoρισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματός σας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εκπόνηση σχεδίου δράσεων προς εξοικονόμηση πόρων & ενέργειας, μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι δράσεις αυτές οδηγούν σε μείωση κόστους λειτουργίας επιφέροντας παράλληλα κοινωνικό και οικονομικό όφελος.
Στην CINAR AE έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε εργαλεία παρακαλούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής σας διαδικασίας, και επιλογή των απαραίτητων αποφάσεων για την μείωσή τους.

Tι προσφέρουμε:

  • Μέτρηση των πόρων που καταναλώνονται και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Σχηματοποίηση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
  • Προσδιορισμό των περιθωρίων προόδου και βελτίωσης
  • Ανάπτυξη λειτουργικών, καινοτόμων και οικονομικά ανταγωνιστικών λύσεων
  • Ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια
  • Βελτιστοποίηση του κόστους
  • Κοινωνική ευθύνη.

Μέθοδος 4 φάσεων

1. Διαγνωστική φάση
Οι ειδικοί μας αφού εντοπίσουν και προσδιορίσουν τις πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προχωρούν στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και προβαίνουν στην μοντελοποίηση και υπολογισμό των εκπομπών.
2. Εκπόνηση σχεδίου δράσης
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη στοχευμένων λύσεων και προσομοιώσεων για να καταλήξουμε στην ποσοτικοποίηση και ιεράρχηση ενεργειών για τη διαχείριση των εκπομπών θερμοκηπίου με στόχο τη μείωσή τους.
3. Σχεδιασμός επικοινωνίας
Στη φάση αυτή διενεργείται η ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσμάτων με τους χρήστες, η εκπαίδευση εργαζομένων και η συνεχής βελτίωση των πρακτικών.
4. Παρακολούθηση απόδοσης
Οι ειδικοί μας οργανώνουν την παρακολούθηση του προγράμματος ενεργειών σε συνεργασία με τους πελάτες-συνεργάτες μας. Γίνεται η ποσοτικοποίηση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επαναπροσδιορίζονται οι παράμετροι για τη βελτίωση του προγράμματος.

Συνεισφέρουμε με την τεχνογνωσία μας και εμπειρία μας στην υλοποίηση εφαρμογών παραγωγής πράσινης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος οι οποίες ενσωματώνουν:

Ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια
Βελτιστοποίηση του κόστους
Κοινωνική ευθύνη

Υπολογίστε το αποτύπωμα CO2 της καθημερινής σας μετακίνησης
Υπολογίστε το αποτύπωμα CO2 της καθημερινής σας μετακίνησης


Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας