Ασφαλής τελική διάθεση

Οδηγούμε τα απόβλητα σας για ασφαλή τελική διάθεση, σε σύγχρονης τεχνολογίας πιστοποιημένες εγκαταστάσεις συνεισφέροντας στην κυκλική οικονομία με διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και Α’ υλών

Επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα, αφού υποστούν την κατάλληλη διαλογή και ταξινόμηση, προωθούνται σε μονάδες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών Α’ υλών – RDF/SRF, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας σας.

Ανάκτηση & ενεργειακή αξιοποίηση

Τα απόβλητα της παραγωγής σας οδηγούνται με την κατάλληλη συσκευασία και με την τήρηση όλων των κανονισμών (ADR, IMDG, RID) και των κανόνων ασφαλείας, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ανάκτησης και ενεργειακής αξιοποίησης/παραγωγής ενέργειας.

Απόσταξη

Τα κλάσματα των υγρών αποβλήτων σας, για τα οποία, μετά από την αξιολόγηση των ειδικών μας, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής τους, οδηγούνται σε μονάδες απόσταξης.

Αποτέφρωση

Τα υπολείμματα των επικίνδυνων αποβλήτων σας, τα οποία στερούνται  ενργειακού περιεχομένου, οδηγούνται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης τηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές αερίων εκπομπών και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Τεκμηρίωση & πιστοποίηση

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με εγκεκριμένες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και σας παρέχει έγκυρο πιστοποιητικό τελικής διάθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών και της νομοθεσίας.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας