Χημικά απόβλητα
Επεξεργαζόμαστε τα χημικά απόβλητα της παραγωγής σας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και με στόχο την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων.
Για τα υγρά χημικά απόβλητα διαθέτουμε την λύση.
Στερεά και υγρά απόβλητα διαδικασιών επικάλυψης
Στερεά και υγρά απόβλητα διαδικασιών εκτύπωσης
Στερεά και υγρά απόβλητα διαδικασιών βαφής
Άντληση από δεξαμενές
Αλκαλικά Διαλύματα
Όξινα Διαλύματα
Πιστοποιημένη διαδικασία
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας