Χρώματα
Αξιοποιούμε τα απόβλητα της βιομηχανίας χρωμάτων.
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.
Ληγμένα χρώματα νερού ή διαλύτου και απόβλητα παραγωγής
Υγρά, στερεά, πάστα
Διαλογή και ταξινόμηση επικινδύνων και μη επικινδύνων
Παραλαβή χύδην και σε χρησιμοποιημένα μέσα συσκευασίας
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας