Καταναλωτικά προϊόντα
Παραλαμβάνουμε προϊόντα τέλους κύκλου ζωής για την ασφαλή απόσυρσή τους και αξιοποίησή τους.
Προσφέρουμε το σύνολο των υπηρεσιών διαχείρισης.
Ληγμένα, εκτός προδιαγραφών και προς απόσυρση προϊόντα
Υγρά, στερεά, πάστα
Επιτόπια επεξεργασία υγρών Α’ Υλών ή υπολοίπων
Παραλαβή χύδην ή στις αρχικές τους συσκευασίες
Ταξινόμηση και καταμέτρηση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων
Υποστήριξη φορολογικής καταστροφής
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης
Εγγυημένη ιχνηλασιμότητα

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας