Απορροφητικά υλικά
H μείωση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας αποτελούν τον γνώμονα της διαχείρισης.
Δίνουμε προτεραιότητα σε επαναχρησιμοποίηση και ενεργειακή αξιοποίηση κάθε τύπου ρυπασμένων απορροφητικών υλικών.
Πανιά, στουπιά, φίλτρα
Στοιχεία εξαντλημένου άνθρακα και απορροφητικά υλικά
Ρυπασμένα με λάδια, διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Διαλογή και ταξινόμηση επικινδύνων και μη επικινδύνων
Παραλαβή χύδην και συσκευασμένα
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης
Προτεραιότητα εφαρμογών ανάκτησης υλικών και ενεργειακού περιεχομένου

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας