Χρησιμοποιημένα αέρια
Διαθέτουμε τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση απορριπτομένων αερίων.
Δίνουμε προτεραιτότητα στην ανάκτηση υλικών στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.
Μίγματα ψυκτικών αερίων
Χρησιμοποιημένα αέρια
Παραλαβή και φόρτωση φιαλών με αέρια υπό πίεση
Χειρισμός κάθε τύπου συσκευασίας
Ανάκτηση υλικών
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας