Απόβλητα ΑΗΗΕ
Παραλαμβάνουμε για ασφαλή διαχείριση τα επικίνδυνα υπολείμματα των εξαρτημάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων από μονάδες παραλαβής ΑΗΗΕ.
Πυκνωτές ηλεκτρολυτικοί και PCB
Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD panels)
Οθόνες καθοδικού σωλήνα (CRT panels)
Γυαλί κωνικών οθονών (funnel glass)
Φωσφορίζον επίχρισμα
Μίγμα ψυκτικών υγρών κλιματιστικών και άλλων μονάδων
Μίγμα ψυκτικού μέσου επένδυσης (blowing agent) ψυγείων
Διαλογή και ταξινόμηση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων
Παραλαβή χύδην ή συσκευασμένα
Καταστροφή σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας