Όροι & Προϋποθέσεις

Η CINAR AE και οι προστιθέντες αυτής δύνανται να επεξεργασθούν τα δεδομένα που υποβάλλατε για να ετοιμάσουν την τεχνική και οικονομιική προσφορά της.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αληθή και ακριβή, ανταποκρινόμενα στις πραγματικές συνθήκες των ειδών αποβλήτων σας και των εγκατάστάσεών σας. H εταιρεία σας φέρει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων.

Η προσφορά που θα λάβετε βασίζεται στα δεδομένα που μας έχετε προωθήσει. Η εταιρεία μας CINAR AE δεν φέρει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων. Κάθε διαφοροποίηση των δεδομένων θα έχει σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη διαφοροποίηση της προσφοράς μας.

H προσφορά της CINAR AE, υπόκειται σε τροποποιήσεις, αναλόγως των αποτελεσμάτων της αυτοψίας που είναι πιθανόν να ακολουθήσει, και των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων των αποβλήτων που θα ληφθούν. 

Με την προώθηση των δεδομένων αποδέχεστε ότι η ενδεχόμενη κοινοποίηση των για προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων είναι σύμφωνη με  την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων). Τα δεδομένα ενδέχεται να αφορούν σε εργαζομένους και συνεργάτες και αφορούν σε προσωπικά στοιχεία (πχ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κλπ). 

Η CINAR AE δύναται να επεξεργάζεται αυτά μόνο για την ομαλή δημιουργία της προσφοράς, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της καλής χρήσης τους.

Ουδεμία ευθύνη προκύπτει για την CINAR AE από την επεξεργασία των δεδομένων και από την προς υποβολή προσφορά.

Η αποστολή της προσφοράς δεν επέχει θέση συμφωνίας ή σύμβασης και δεν επάγει καμμία συμβατική ευθύνη για τα δύο συναλασσόμενα μέρη.

Η προσφορά θα είναι ενδεικτική και για να αποκτήσει δεσμευτική ισχύ θα πρέπει να υπάρξει ενυπόγραφη δέσμευση των δύο συναλασσομένων.