Υγρά γαλβανισμού
Προστατεύουμε το περιβάλλον από την επιβάρυνση των εξαντλημένων υγρών γαλβανισμού.
Εξοικονομούμε υδάτινους πόρους, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία.
Φυσικοχημική επεξεργασία στις εγκαταστάσεις σας
Πιλοτικές δοκιμές και πλήρης επεξεργασία
Διαχείριση οποιασδήποτε περιεκτικότητας σε υδροχλωρικό οξύ
Απαλλαγή από τα βαρέα μέταλλα
Ειδίκευση σε υγρά απόβλητα με χρωμικό οξύ
Πιστοποιημένη διαδικασία
Παροχή πρωτοκόλλου επεξεργασίας

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας