Φάρμακα και Καλλυντικά
Διαχειριζόμαστε όλα τα φάρμακα, καλλυντικά και ναρκωτικά με ασφάλεια και στόχο τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησής τους.
Ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
Α’ ύλες φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων
Υγρά, στερεά, πάστα
Διαγραφή σήματος ΕΟΦ, εγκρίσεις ΕΟΦ και Υπηρεσιών Υγιεινής
Διαλογή και ταξινόμηση επικινδύνων και μη επικινδύνων
Παραλαβή χύδην και εντός συσκευασίας
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης
Εξασφαλισμένη ιχνηλασιμότητα

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας